Kanbaru Suruga

معلومات
الاسم بالعربية: Kanbaru Suruga
الاسم بالانجليزية:Kanbaru Suruga
الاسم باليابانية: Kanbaru Suruga
مؤدي الصوت: Miyuki Sawashiro
الدور: Supporting